• test

Czynności notarialne

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie (Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91) notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych: 1) sporządza akty notarialne;1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

2) sporządza poświadczenia;

3) doręcza oświadczenia;

4) spisuje protokoły;

5) sporządza protesty weksli i czeków;

6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Czynności notarialnych

notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Notariusze udzielają nieodpłatnie klientom wszelkich informacji niezbędnych do dokonania czynności notarialnych zgodnie z wolą stron czynności, wyjaśniając przy tym skutki prawne dokonywanych czynności, w tym skutki podatkowe.

2000286518

Kontakt