• test

O Kancelarii

Kancelaria Notarialna prowadzona jest przez trzech notariuszy: Piotra Siemko, Pawła Chorowskiego i Małgorzatę Siemko-Pióro, w formie spółki cywilnej. Kancelaria istnieje od 1992 roku, przy czym notariusz Piotr Siemko swą praktykę zawodową rozpoczął w Państwowym Biurze Notarialnym w 1983 roku. Początkowo wspólnikami Kancelarii było dwóch wspólników: Irena Krzykała, która praktykę zawodową rozpoczęła w Państwowym Biurze Notarialnym w 1976 roku oraz Piotr Siemko. Paweł Chorowski doświadczenie zawodowe zdobywał w tejże kancelarii od 2002 roku, począwszy jako pracownik, potem aplikant notarialny, a następnie jako asesor notarialny, natomiast w 2012 roku przystąpił do niniejszej kancelarii jako notariusz. W 2014 roku notariusz Irena Krzykała zaprzestała pracy w charakterze notariusza, w związku z przejściem na emeryturę. W dniu 03 czerwca 2014 roku do spółki przystąpiła Małgorzata Siemko-Pióro, która w tejże kancelarii pracowała początkowo jako aplikant notarialny, a następnie jako zastępca notarialny. Kancelaria notarialna Piotra Siemko, Pawła Chorowskiego i Małgorzaty Siemko-Pióro widnieje w oficjalnym obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych (M.P. 2013 nr 0 poz. 53).

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). W wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych może dokonywać również asesor notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Przy powołaniu notariusz składa wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowanie według następującej roty:

Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.

Notariusz jest zobowiązany do przestrzegania podstawowych zasad moralnych, a także zasad etyki zawodowej objętych Kodeksem Etyki Zawodowej Notariusza. Podstawowymi zasadami obowiązującymi notariusza są: uczciwość, rzetelność, niezależność oraz bezstronność i zachowanie tajemnicy zawodowej.